Neutralizacja

W wielu gałęziach przemysłu oraz dla potrzeb dezynfekcji wody bardzo często stosowany jest chlor. Chlor jest gazem toksycznym zagrażającym zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku naturalnemu. Ze względu na swoje właściwości należy do najbardziej toksycznych substancji używanych w gospodarce. Chlor jest transportowany i magazynowany w postaci ciekłej w butlach o zawartości 50 kg lub beczkach o zawartości 500 lub 1000 kg.

Do produkcji chlor pobierany jest w fazie ciekłej lub gazowej. W wypadku awarii urządzeń technologicznych chlor przedostaje się w sposób niekontrolowany do otoczenia, stwarzając olbrzymie zagrożenie dla ludzi i środowiska. Instalacje chlorowe zgodnie z przepisami muszą być wyposażone w instalacje do niszczenia chloru. Istniejące obecnie instalacje neutralizacji / niszczenia chloru w wielu przypadkach są przestarzałe, mało sprawne.

Nowoczesne instalacje charakteryzują się wysoką sprawnością procesu, pełną automatyzacją, są sprzężone z instalacjami wentylacji. Zazwyczaj stosuje się dwa rodzaje neutralizatorów chloru, w których czynnikiem absorpcyjnym jest roztwór wodny 16-20% ługu sodowego.

» Neutralizatory