Neutralizatory

Pobierz plik

Są to neutralizatory z wypełnieniem - (kolumny absorpcyjne wypełnione pierścieniami) -uciążliwe w eksploatacji (konieczność okresowej wymiany pierścieni, zarastanie kolumn – krystalizacja ługu, dość długi czas „wpracowania” czyli uzyskania odpowiedniej skuteczności neutralizacji) oraz neutralizatory bezwypełnieniowe o specjalistycznej konstrukcji kolumny absorpcyjnej stanowiącej dwusegmentową cylindryczną płuczkę, w której na zasadzie nebulizacji dochodzi do kontaktu absorbenta z przepływającym przeciwprądowo absorbatem. Gaz jest wprowadzany stycznie do ścianek komory natomiast ciecz absorpcyjna tłoczona jest do dwóch kwasoodpornych dysz umieszczonych w osi komory o wylotach usytuowanych przeciwstawnie względem siebie. Tworząca się mgła cząsteczek absorbenta stanowi dużą; około dziesięciokrotnie większą niż w standardowej płuczce gazowej z wypełnieniem powierzchnię kontaktu dwóch faz, optymalizując tym samym proces absorpcji.


Zderzenie strumieni powoduje rozpylenie cieczy w strefie wymiany masy, a dzięki odpowiedniemu doborowi ciśnienia cieczy i średnicy dysz obszar, w którym następuje absorpcja jest całkowicie i równomiernie wypełniony kropelkami cieczy. Ciecz porusza się w kierunku ścianki i po dotarciu do niej spływa grawitacyjnie do części dolnej skrubera, skąd jest pobierana przez pompę i zawracana do obiegu. Skrubery typu V-tex gwarantują długą, bezobsługową i bezawaryjną pracę, a dzięki małej bezwładności systemu pozwalają uzyskać pełną efektywność układu w kilka sekund od jego uruchomienia, co jest szczególnie istotne w sytuacjach awaryjnych.

Oferowana przez Seen Technologie instalacja neutralizacji składa się z:

  • układu wentylacji nawiewnej,
  • neutralizatora (bezwypełnieniowego skrubera) z wentylatorem wyciągowym,
  • pompy obiegowej,
  • systemu automatyki i pomiarów,

Opcjonalnie z układu przygotowania roztworu ługu sodowego wraz z systemem transportu hydraulicznego. Zasada działania systemu polega na ciągłym monitoringu stężenia chloru w pomieszczeniach, w których chlor jest magazynowany lub używany do produkcji i w razie przekroczenia dopuszczalnego stężenia, na automatycznym uruchomieniu wentylacji tych pomieszczeń oraz instalacji neutralizacji chloru. Ciągły monitoring stężenia chloru oraz w pełni automatyczne działanie systemu minimalizuje praktycznie do zera dla zagrożenie środowiska i ludzi przed skutkami działania chloru w przypadku awarii urządzeń technologicznych. Zintegrowany z systemem układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej musi być wyposażony w przepustnice regulacyjno-odcinające, które umożliwiają swobodny przepływ w sieci wentylacyjnej a w razie wystąpienia awarii chlorowej w którymś z pomieszczeń, odcięcie pozostałych. Sterowanie przepustnicami regulacyjno-odcinającymi powinno odbywać się poprzez układ automatyczny sterujący całym systemem zabezpieczenia chlorowni. Układ wentylacyjny winien być tak zaprojektowany, aby nawiew odbywał się od góry, a odciąg od dołu pomieszczeń. Wielkości strumieni powietrza nawiewnego i wywiewnego powinny być takie, aby w pomieszczeniach zagrożonych chlorem, w czasie pracy wentylacji zapewnić minimalne podciśnienie (około 50 Pa). Zapobiega to wydostaniu się skażonego chlorem powietrza na zewnątrz nawet w wypadku konieczności wejścia do nich w czasie trwania awarii chlorowej.

Podsumowanie

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne zobowiązują zakłady produkcji wody do stosowania instalacji neutralizacji chloru na wypadek awarii chlorowej. Opracowany w Seen Technologie system zabezpieczający obejmujący wentylację przewietrzającą i awaryjną, instalację neutralizacji chloru, układy kontrolno-pomiarowe i systemy automatyki, ogranicza do minimum potencjalną możliwość skażenia środowiska lub wystąpienia zagrożenia dla ludzi podczas awarii chlorowej. Przeprowadzone próby chlorowe wykazały, że opracowany system zabezpieczający przed niekontrolowaną emisją chloru do otoczenia spełnia swoje zadania i powoduje, że chlorownie w zakładach produkcji wody są w maksymalnie możliwym do uzyskania stopniu bezpieczne dla ludzi i środowiska. Pomiary skuteczności neutralizacji chloru wykazały, że bezwypełnieniowy skruber w pełni spełnia swoje zadanie i osiąga skuteczność neutralizacji chloru powyżej 99,8%.