Polityka firmy

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP

Podstawowymi celami jakości w AQUA SEEN Sp. z o.o. jest realizacja specjalistycznych usług w zakresie uzdatniania wody, doskonalenia ofertowanych usług zgodnie z wymogami, potrzebami i oczekiwaniami klientów, ciągła poprawa współpracy ze wszystkimi kontrahentami, dostawcami oraz pracownikami na wszystkich szczeblach organizacyjnych, a także wykorzystywanie szans oraz ograniczanie ryzyka, gwarantujących jakość i bezpieczeństwo, spełniających wymagania i oczekiwania Klientów, wymagania prawne i inne oraz wymagania Stron Zainteresowanych.

Firma zajmuje się projektowaniem i realizacją inwestycji dotyczących uzdatniania wody i serwisami, dlatego też ważnym celem jest zapobieganie wypadkom, a także incydentom w zakresie BHP, minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia oraz stworzenie i utrzymanie zdrowego, bezpiecznego środowiska dla pracowników, gości, podwykonawców i innych Stron Zainteresowanych, których dotyczą działania firmy.

Uznając jakość jako środek osiągania zadowolenia klientów w zakresie realizowanych inwestycji i świadczonych usług, podporządkowaliśmy wszelkie działania naszego przedsiębiorstwa kryteriom jakościowym i jednocześnie przyjęliśmy jakość jako koncepcję zarządzania, opartą na ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach. Bierzemy odpowiedzialność za zapobieganie obrażeniom i złym stanom zdrowia związanym z wykonywaną pracą oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym; za rozwijanie i stosowanie skutecznych i kontrolowanych systemów, standardów i procedur bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) adekwatnych do ryzyka związanego z działaniami biznesowymi firmy; za identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich oceny i podejmowania działań w celu ograniczania ryzyka zawodowego; za monitoring podwykonawców oraz podnoszenie ich świadomości w zakresie BHP w trakcie realizowanych dla nas inwestycji, a także konsultowanie i uczestnictwo pracowników oraz podwykonawców w zakresie opracowania, planowania, wdrażania, oceny wyników i działań na rzecz poprawy systemu zarządzania BHP.

Zapewnimy, aby czynniki: ludzki, organizacyjny i techniczny były angażowane do realizacji usług uzdatniania wody oraz serwisów, przy zachowaniu kontroli nakierowanej na zapobieganie niezgodnościom na wszystkich etapach realizacji procesów, a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania obrażeniom i złym stanom zdrowia w miejscu pracy. Podejmujemy działania zmierzające do zminimalizowania zagrożeń i ryzyka wypadków przy pracy praz ryzyka chorób zawodowych, poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów oraz wdrożenie procesu konsultacji i uczestnictwa pracowników na rzecz poprawy systemu BHP.

Zaangażowanie i współodpowiedzialność wszystkich pracowników oraz funkcjonujący i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: PN – EN ISO 9001:2015 oraz PN – EN ISO 45001:2018 jest gwarancją osiągnięcia sukcesu przez firmę na wszystkich polach jej działania.

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku podania przez Podmiot/Zleceniodawcę/Zleceniobiorcę w związku z niniejszą Umową danych osobowych, AQS informuje, że:

1. administratorem ww. danych osobowych będzie AQUA SEEN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa, posiadająca nr REGON 146118837 i numer NIP 113-285-55-84, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000420009, dalej AQS,

2. AQS przetwarzać będzie ww. dane osobowe w następujących celach:

– zawarcie i realizacja lub rozwiązanie Umowy oraz wykonywanie innych czynności związanych z Umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;

– realizacja uprawnienia lub obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa,

3. podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 2) powyżej,

4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2), ww. dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi, np. Poczta Polska, kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe.

5. ww. dane osobowe Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom  w państwach trzecich, w relacji z którymi Administrator skorzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

6. ww. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2) celów przetwarzania, tj.:

– w zakresie realizacji zawartej Umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

– w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na AQS przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków.

7. w związku z przetwarzaniem przez AQS ww. danych osobowych, osobom, których ww. dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści ich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO).

8. w sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez AQS ww. danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje osobom, o których mowa w pkt. 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela AQS – kontakt: Aleksandra Rawicz, aleksandra.rawicz@aquaseen.pl